Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-253 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie na dostawę dokumentacji projektowej uzupełniającej dotyczącej termomodernizacji obiektów Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. II postępowanie
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 12.06.2014 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2014-05-28
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin

W imieniu i na rzecz, którego działa Grupa Nowy Szpital z siedzibą w Szczecinie, która wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i szpitalem.
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) może odrzucić oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje badania i oceny złożonych ofert w tym żąda od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert względnie żąda uzupełnienia dokumentów lub przedłożenia dokumentów brakujących albo zastąpienia przedłożonych dokumentów wadliwych lub niepełnych;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo dokonania zmiany warunków przetargu oraz niniejszego regulaminu w trakcie trwania postępowania,
b) prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych
c) prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
d) prawo do odwołania przetargu, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania zakończenia przetargu, zmiany miejsca i terminu przeprowadzenia przetargu, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych
3.5. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych w ust. 3.4 powyżej nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.7. W przypadku przesunięcia przetargu terminy związania złożonymi ofertami ulegną odpowiedniemu wydłużeniu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena wykonania
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

CH2 architekci s.c.

Al. Papieża Jana Pawła II 28/7,

70-454 Szczecin

powrót