Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-269 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Monitorowanie Systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru dla Nowego Szpitala w Olkuszu spółka z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
11.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 10.07.2014 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2014-07-01
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
ul. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz
2. Organizator
W imieniu i na rzecz Zamawiającego działa:
Spółka Grupa Nowy Szpital z siedzibą w Szczecinie
przy Ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin,
która jako Organizator wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i szpitalem.
Sposób prowadzenia przetargu:
7.1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; zwanej dalej SIWZ.
7.2. W celu należytego i terminowego wykonania zamówienia, Zamawiającemu przysługują poniższe uprawnienia:
a) stwierdzenie ważności złożonych ofert,
b) odrzucenie ofert w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4.1.
c) żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert;
d) uzupełnienia lub przedłożenia brakujących dokumentów lub zastąpienia dokumentów wadliwych lub niepełnych
e) ogłoszenia wyników postępowania na stronie internetowej Zamawiającego – www.nowyszpital.pl oraz poinformowania wszystkich uczestników drogą elektroniczną o wyborze najlepszej oferty.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo dokonywania zmian warunków przetargu oraz niniejszego regulaminu w trakcie trwania postępowania
b) prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje wszystkich uczestników postępowania;
c) prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty;
d) prawo do odwołania przetargu, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania, zakończenia przetargu, zmiany miejsca lub terminu prowadzenia przetargu, w każdym przypadku bez podawania przyczyny, o czym poinformuje uczestników postępowania na swojej stronie internetowej.
7.4. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych w pkt 6.2 i 6.3 Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
10.2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji niniejszego zamówienia rozpoczyna się lipiec 2014 roku, a kończy się dnia 31.12.2015 roku.
Termin związania ofertą:
16.6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
14.3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

AZPEXIM Piotr Ziachowicz,

32-300 Olkusz,  

Ul. Kr. K. Wielkiego 88

powrót