Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-273 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wybór wykonawcy zadania remontowego pod nazwą : „Wykonanie remontu oddziału chirurgii wraz utworzeniem Stanowiska Intensywnej Terapii w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 21.07.2014 r. o godz. 12:15
Data rozpoczęcia:
2014-07-07
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2014
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
  1. formularz oferty - Formularz nr 1
  2. formularz szczegółowej oferty cenowej - Formularz nr 2
  3. oświadczenie - Formularz nr 3
  4. Załącznik nr 3 do WARUNKÓW PRZETARGU
  5. Załącznik nr 4 do WARUNKÓW PRZETARGU
  6. projekt umowy
  7. SIWZ

Dokumentacja projektowa

Przedmiary :

Przedmiar - branża budowlana

Przedmiar - branża elektryczna

Przedmiar - branża sanitarna

Przedmiar - gazy medyczne

Przedmiar- branża teletechniczna

 

Branza budowlana:

balustrady

dach

elewacje 1

elewacje 2

I piętro

niski parter

obudowa kominów

ODDZIAŁ CHIRURGII

plan sytuacyjny

przekroje

specyfikacja techniczna

uzgodnienia

wysoki parter

wysoki parter sufity

zest drzwi

zest okna

zest ścianek

 

Branża elektryczna:

Informacja do planu BIOZ

obliczenia oświetlenia

Szpital Szubin_opis elektr

Oddział Chrurgii rys. E_1

Oddział Chrurgii rys. E_2

Oddział Chrurgii rys. E_3

Oddział Chrurgii rys. E_4

Oddział Chrurgii rys. E_5

Oddział Chrurgii rys. E_6

Oddział Chrurgii rys. E_7

Oddział Chrurgii rys. E_8

Oddział Chrurgii rys. E_9

Oddział Chrurgii rys. E_10

Oddział Chrurgii rys. E_11

Oddział Chrurgii rys. E_12

Oddział Chrurgii rys. E_13

Oddział Chrurgii rys. E_14

Oddział Chrurgii rys. E_15

Specyfikacja elektryczna

 

Branża teletechniczna

1.1_plan_instalacji_sygnalizacji_pożaru_Szubin

1.2_schemat_instalacji_sygnalizacji_pożaru_Szubin

2.1_plan_instalacji_telefonicznej_Szubin

3.1_plan_instalacji_telewizyjnej_Szubin

3.2_schemat_instalacji_telewizyjnej_Szubin

4.1_plan_instalacji_komputerowej_Szubin

Dokumentacja Szubin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_Szubin

 

Gazy medyczne:

Szubin_GM_20.11.2013

SZUBIN_PW_GM_OPIS_21_11_2013

SZUBIN_ST_GM

ZAŁ_1_Skrzynki_Zaworowe_INMED

ZAŁ_2_TPG_INMED

 

Branza sanitarna:

01-IP-CO

01-IP-WK

01-NP-WK

01-SCH-WK

01-WP-CO

01-WP-WK

02-SCH-WK

Opis-CO-WK

spec-CO

spec-kanaliza

spec-woda

 

Technologia:

3_OPIS

15_POMIESZCZENIA

2013_11_11_technologia

Opis techniczny

specyfikacja techniczna

 

Pytania i odpowiedzi:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 14-07-2014

Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

Malibud Marian Kudłacz

Ul. Nakielska 209,

85-391 Bydgoszcz

powrót