Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-276 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Remont oddziału Pediatrii i Ginekologii dla potrzeb Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. , Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz.
Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: mpazola@nowyszpital.pl. w terminie do dnia 21-07-2014 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 21-07-2014 r. o godz. 12:30.
Data rozpoczęcia:
2014-07-14
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający
Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,

Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest zaoferowana cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot postępowania należy wykonać w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 511 451 386; e- mail: mpazola@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

1)    Remonty Wykończenia Budowlane ,Jan Kasprzyk, Ul. Żurada I 51, 32-300 Olkusz - Remont Oddziału Ginekologicznego

2)    ZRB Paciej Sp. z o.o., Ul Osiecka 3a, 32-300 Olkusz - Remont Oddziału Pediatrycznego

powrót